RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 05 grudnia 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 14.10.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - inne

 Ogłoszenia

Sygn. akt 294/19, 3.07.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym pod sygn. akt II Ns 294/19 wszczęto postępowanie w sprawie z wniosku Prokuratora Rejonowego Warszawa Praga Północ o uznanie za zmarłego Zbigniewa Pawła Jurczyńskiego, syna Wincentego i Józefy Zofii z domu Rosłon, urodzonego w dniu 15 stycznia 1928 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałego w Warszawie przy ul. Okrzei 3/14. Zbigniew Paweł Jurczyński ostatnio był widziany w miejscu zamieszkania w latach 90-tych XX wieku. Sąd wzywa Zbigniewa Pawła Jurczyńskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, jak również Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o zaginionym, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i przekazały te informacje Sądowi.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 294/19, 10.08.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym pod sygn. akt II Ns 294/19 wszczęto postępowanie w sprawie z wniosku Prokuratora Rejonowego Warszawa Praga Północ o uznanie za zmarłego Zbigniewa Pawła Jurczyńskiego, syna Wincentego i Józefy Zofii z domu Rosłon, urodzonego w dniu 15 stycznia 1928 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałego w Warszawie przy ul. Okrzei 3/14. Zbigniew Paweł Jurczyński ostatnio był widziany w miejscu zamieszkania w latach 90-tych XX wieku. Sąd wzywa Zbigniewa Pawła Jurczyńskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, jak również Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o zaginionym, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i przekazały te informacje Sądowi.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 407/20   18.02.2021r. (bezterminowo)

W dniu 15 września 2020r. Marcin Benke sporządził wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 2 marca 2020 r. w Warszawie Leszku Benke PESEL 36051001974, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Toruńskiej 70 m. 5. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 407/20 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII  Ns 346/19  31.03.2021r. ( bez terminu )

"W dniu 24.03.2021r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza spadku pozostałego po Pawle Firleju (Pesel: 86011304559) ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Podłużnej 36/20, zmarłym 04 września 2018r. Sąd poucza o tym, że ten kto uprawdopodbni, iż jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, któe podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 183/21   14.06.2021r.  (bez terminu)

„W dniu 25 maja r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 183/21 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janinie Sikorskiej, córce Wincentego i Władysławy, , PESEL 28042002428, zmarłej w dniu 9 lipca 2020 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Mlecznej 21.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 190/21, 23.06.2021 r.

: „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym pod sygn. akt II Ns 190/21 wszczęto postępowanie w sprawie z wniosku Krzysztofa Jakuba Kołodziejskiego o uznanie za zmarłego Ryszarda Kruszewskiego, syna Kazimierza i Franciszki z domu Żbik, urodzonego w dniu 5 września 1919 roku w Warszawie, którego ostatnie miejsce zamieszkania nie jest znane (ostatni adres meldunku to ul. Świętego Wincentego 47 m. 9 w Warszawie). Ryszard Kruszewski ostatnio był widziany w dniu 1 lutego 1941 roku w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu (Auschwitz-Birkenau). Sąd wzywa Ryszarda Kruszewskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, jak również Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o zaginionym, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i przekazały te informacje Sądowi.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 442/20  23.07.2021r.  (bez terminu)

W dniu 14 kwietnia 2021r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Dariusz Barcikowski złożył wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 24 sierpnia 2016r. w Warszawie Jerzym Sylwestrze Barcikowskim s. Czesława i Wiktorii, PESEL: 47111011514 ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 461/20  23.07.2021r. (bez terminu)

W dniu 13 listopada 2020r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Olga Szymanik złożyła wykaz inwentarza po zmarłej nie później niż w dniu 28 czerwca 2018r w Warszawie Haliny Gwiazdowskiej zd. Todorskiej c. Ryszarda i Ireny, PESEL: 45013004164, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Zamiejskiej 1/62. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 405/20  05.08.2021r. (bezterminowo)

W dniu 10 września 2020r. pełnomocnik Anity Groll –adw. Adam Skibniewski sporządził wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 18 lipca 2020 r. Piotrze Henryku Radeckim PESEL 38062901698, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 13 m. 12. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 405/20 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 552/20  10.08.2021r.   (bezterminowo)

W dniu 7 grudnia 2020r. Magdalena Maria Garbolewska-Kraszewska, Barbara Garbolewska, Anna Katarzyna Garbolewska i Marcin Piotr Garbolewski sporządzili wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 15 maja 2020 r. Czesławie Garbolewskiej PESEL 40042404840, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Zamiejskiej 15 m. 57. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 552/20 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 166/21  31.08.2021r. (bezterminowo)

W dniu 15 marca 2021r. Jacek Polański notariusz w Warszawie, rep A nr 1206/2021 na wniosek Katarzyny Dudy, Magdaleny Witer i Janusza Sebastiana Dudy sporządził protokół obejmujący wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 17 maja 2019 r. Grzegorzu Wojciechu Dudzie PESEL 66071100177, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Turmonckiej 15 m. 75. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 166/21 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 461/21 31.08.2021r.  (bezterminowo)

W dniu 6 lipca 2021r. Bożena Skworoda sporządziła wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 13 grudnia 2017 r. Andrzeju Papierowskim PESEL 53040109600, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Kołowej 2 m. 53. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 461/21 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 173/21 31.08.2021r.  (bezterminowo)

W dniu 25 marca 2021r. Fabian Betliński sporządził wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 29 lipca 2018 r. Sebastianie Betlińskim PESEL 70011501078, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Modlińskiej 249 m. 3. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 173/21 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 466/21  05.10.2021r.  (bezterminowo)

W dniu 13 lipca 2021r. Maciej Stefaniak złożył wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 16 września 2019r. Zofii Stefaniak PESEL 53022019282, ostatnio stale zamieszkałe w Warszawie przy ul. Książkowej 9G m. 303. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 466/21 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 397/21  14.10.2021r.   (bezterminowo)

"Sąd orzekł postanowieniem z 23 września 2021r. o dokonaniu spisu inwentarza spadku pozostałego po Andrzeju Janaszu ( nr PESEL: 56112904891 ) zamieszkałym ostatnio w Warszawie przy ul. Smoleńskiej 79A/29, zmarłym 25 listopada 2017r. Jednocześnie sąd poucza, że spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Krzysztof Urbanek
Informację opublikował: Monika Olczak
Czas wytworzenia informacji: 14.10.2021
Dokument oglądany razy: 4 533

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności