RSS
Dzisiaj jest: środa, 18 maja 2022
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 30.12.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - nabycie spadku

Sygn. akt VII Ns 235/19 03.09.2019r. (bezterminowo)

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Edytę Zofię Więcek-Zajkowską w imieniu własnym oraz małoletnich Krystyny Barbary Zajkowskiej i Stanisława Waldemara Zajkowskiego, wykaz inwentarza spadku po Piotrze Zajkowskim, synu Waldemara i Krystyny (PESEL 63052502951), zmarłym w dniu 24 maja 2019 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy Dylewska 20B. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 401/18, 6.11.2019 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 401/18, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogumile Kisielu (synu Ryszarda i Elżbiety) zmarłym w dniu 1 października 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Cudnej 12. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 359/19, 21.11.2019 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 359/19 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Zofii Żak, nr PESEL 34020903089, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 10A m. 14, zmarłej dnia 12 stycznia 2019 roku w Markach - sporządzony w formie aktu notarialnego przed notariuszem Piotrem Matysiakiem w Warszawie w dniu 2 lipca 2019 r. za repertorium A nr 2779/2019. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II Ns 308/19 29 listopada 2019 r. „Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 308/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Czarneckiej, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie, zmarłej w dniu 3 stycznia 2014 r. w Warszawie. Sąd wzywa spadkobierców Barbary Czarneckiej, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 435/19, 18.12.2019 r. "W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 435/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Jurek z d. Trepczyńskiej (córce Stanisława i Genowefy) zmarłej w dniu 02 maja 2011 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kijowskiej 11 lok. 293. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności Roberta Jurka, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 373/18, 18.12.2019 r. "w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie toczy się pod sygn. akt II Ns 373/18 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Dynek zmarłym 04.02.2017 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Gibraltarska 25. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 482/18 30 grudzień 2019 r.1. : „Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 482/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Katarzynie Jasińskiej-Wypchło, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie, zmarłej w dniu 20 czerwca 2018 roku w Garwolinie. Sąd wzywa spadkobierców Małgorzaty Katarzyny Jasińskiej-Wypchło, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 625/19, 7.01.2020 r. Sygn. akt II Ns 625/19 POSTANOWIENIE Dnia 19 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Wydział II Cywilny w następującym składzie Przewodniczący sędzia Katarzyna Ilczuk-Wojtkowska po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2019 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku miasta stołecznego Warszawy o sporządzenie spisu inwentarza postanawia sporządzić spisu inwentarza po Małgorzacie Marii Walczak (córce Czesława i Marii) zmarłej w dniu 12 września 2013 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Chodeckiej 14 m. 93. Sąd wskazuje dane spadkodawcy określone w art. 6381 § 2 k.p.c. Małgorzata Maria Walczak PESEL 44060113386, zam. ul. Chodecka 14 m. 93 zmarła dn. 12.09.2013 r. w Warszawie oraz poucza, że spadkobiercy, zapisobiercy, uprawnieni do zachowku, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 233/19 09.01.2020r.

„W dniach 17 czerwca 2019 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 233/19 został złożony wykaz inwentarza po Krzysztofie Tadeuszu Lipińskim nr PESEL 56102610850 zmarłym w dniu 04 kwietnia 2019 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Starzyńskiego 10 m.46.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 630/19, 22.01.2020 r. „Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Krzysztofa Przyjemskiego wykaz inwentarza spadku po Jadwidze Przyjemskiej (PESEL 53101404826), zmarłej w dniu 16 października 2018 r., ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Głębockiej nr 61 m.17. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 kpc). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 kpc)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 576/19, 23.01.2020 r. Sygn. akt II Ns 576/19 POSTANOWIENIE Dnia 15 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący sędzia Marzena Chabros po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Wojewody Mazowieckiego o sporządzenie spisu inwentarza po Feliksie Kozickiej postanawia: 1. sporządzić spis inwentarza po Feliksie Kozickiej (córce Jana i Marianny), zmarłej w dniu 20 kwietnia 1990 roku w Warszawie, przed śmiercią zamieszkałej przy ul. Poleskiej 2 w Warszawie; 2. polecić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Renacie Delert sporządzenie spisu inwentarza. Zgodnie z zarządzeniem Sędziego Sąd wskazuje numer PESEL spadkodawczyni – 00030601303 oraz poucza, że spadkobiercy i zapisobiercy uprawnieni do zachowku, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 753/16, 21.02.2020 r. POSTANOWIENIE Dnia 10 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Magda Figiel po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Anny Winczewskiej z udziałem miasta stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Alicji Siejak w sprawie z wniosku o sporządzenie spisu inwentarza postanawia sporządzić spis inwentarza po Alicji Siejak (córce Aleksandra i Stefanii) zmarłej w dniu 26 maja 2016 r. w Ząbkach, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Suwalskiej 30 m. 83. Sąd zgodnie z art 638 1 § 2 kpc wskazuje dane spadkodawcy: Alicja Siejak PESEL 30120504407, ostatnio zamieszkała ul. Suwalska 30/83, 03-252 Warszawa, zmarła dnia 26 maja 2016 r w Ząbkach. Sąd poucza, że spadkobiercy, zapisobiercy, uprawnieni do zachowku, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sygn. akt II Ns 736/18, 21.02.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 736/18, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Defucie (synu Adama i Stefanii) zmarłym w dniu 22 listopada 1982 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Turmonckiej 10 m. 25. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 160/19 26.02.2020 r.

,,W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 160/19 toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank S.A. w Warszawie z udziałem Andrzeja Czyżaka, Angeliki Czyżak o stwierdzenie nabycia spadku po Karolinie Hryciuk- Czyżak z domu Hryciuk, urodzonej dnia 07 lipca 1975r.roku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie, zmarłej dnia 12 lipca 2010r. w Białej Podlaskiej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się mniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 513/19, 5.03.2020 r. „Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 513/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Almert, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie, zmarłej w dniu 18 listopada 2001 r. w Warszawie. Sąd wzywa spadkobierców Stanisławy Almert, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 341/18, 5.03.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 341/18, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Reginie Brzdąkiewicz z domu Przybylskiej (córce Stanisława i Stanisławy) zmarłej w dniu 18 stycznia 2018 roku w Warszawie ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Bolivara 4a m. 26. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 56/20  08.04.2020 (bezterminowo)

W dniu 31 stycznia 2020r. Martyną Fyda notariusz w Warszawie, rep. A nr 377/2020, na wniosek Renaty Rotuskiej – Bartoszek sporządziła protokół obejmujący wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 7 listopada 2019r w Warszawie Barbarze Krystynie Rotuskiej c. Franciszka i Katarzyny PESEL 43030307008, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Aleksandra Kowalskiego 3/208. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 56/20 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 406/19 08.04.2020r.

„W dniu 25 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 406/19 wydal postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Aleksandrze Basiewicz zmarłej w dniu 08 stycznia 1979 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Środkowej 11/34.
W sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W/w osoby mogą również zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

--------------------------------------------------------------------------------------------------- II N 56/20 dnia 07.05.2020 r. „W sprawie o sygn. akt II N 56/20 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Alinie Ćwiek , nr PESEL 33022800844, ostatnio zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Aleja Tysiąclecia 151 m. 436, zmarłej dnia 1 września 2019 r. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II N 96/20 dnia 07.05.2020 r.„W sprawie o sygn. akt II N 96/20 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Jacku Dyjaszu, nr PESEL 63100202158, ostatnio zamieszkałym w Warszawie, przy ul. Brzeskiej 9/45, 03-739 Warszawa, zmarłym dnia 28 marca 2017 roku. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 7/20 dnia 07.05.2020 r.„W dniu 27 grudnia 2019 r. sporządzony został wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku pod firmą SŁAWOMIR WITAN w spadku z siedzibą w Warszawie (adres: 03-510 Warszawa, ulica Prałatowska numer 6 lokal 8, NIP 5241029172, REGON 011256283) prowadzonego przez zmarłego w dniu 10 października 2019 r. Sławomira Witan. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 7/20 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 702/18 08.05.2020 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 702/18 toczy się postępowanie z wniosku Agnieszki Rudnik z udziałem: Krzysztofa Cezarego Rudnika, Doroty Iwony Wodowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Wojciechu Rudniku, urodzonym 16 kwietnia 1942 roku w Warszawie, zmarłym w dniu 4 października 2018 roku w Wołominie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Grajewskiej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 91/20 08.05.2020 R.

,, Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn.. akt I N 91/20 został złożony wykaz inwentarza Elżbiety Zbrzeskiej po Andrzeju Leszku Bukowskim, nr PESEL 56102110695, zmarłym w dniu 13 września 2019 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Łojewskiej 22 m. 71.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt I Ns 414/18 11.05.2020 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 414/18 toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Ossowskiej Siwik z udziałem Irminy Koziarskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Bernardzie Wisz, urodzonemu w dniu 17 lipca 1930 roku, zmarłemu w dniu 12 marca 2018 roku, ostatnio stale zamieszkałemu w Warszawie przy ul. Prałatowskiej 2 m. 71. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt II Ns 108/20, 14.05.2020 r. "Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie sygn. II Ns 108/20 informuje o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Elżbiecie Weronice Kozłowskiej córce Wacława i Jadwigi PESEL 48051705826 ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Wybornej 15/1, zmarłej w dniu 5 lutego 2017 r w Warszawie. Sąd poucza, że spadkobiercy, zapisobiercy, uprawnieni do zachowku, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt II Ns 418/19, 14.05.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 418/19, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Helenie Doszla z d. Kuc (córce Piotra i Kazimiery) zmarłej w dniu 30 sierpnia 2018 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Siedleckiej 1/15/169. W skład spadku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku"

.......................................................................................................................................................

I N 122/20 20.05.2020 r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie złożony został w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 29 stycznia 2020 roku przez Notariusza Piotra Dębickiego w Kancelarii Notarialnej przy ul. Barkocińskiej 6 lok. 5, 03-543 w Warszawie, zarej. w Rep.
A Nr 172/2020 sporządzony przez Agnieszkę Leśnik wykaz inwentarza spadku po Andrzeju Marka Leśniku (PESEL75060500818), zmarłym w dniu 1 stycznia 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Myszkowskiej 4 lok. 44, w Warszawie.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 127/20 toczy się postępowanie z wniosku m. st. Warszawy – Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Północ w Warszawie z udziałem Marleny Sawiak o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Sławomirze Rejda, ur. w dniu 21 grudnia 1956 roku w Warszawie, zmarłym w dniu 8 stycznia 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Stalowej 11 m. 31 w Warszawie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sygn. Akt I N 202/20 01.07.2020 r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Konrada Kozłowskiego wykaz inwentarza spadku po Józefie Mróz (PESEL 49122403577), zmarłego w dniu 29.12. 2018 r., ostatnio stale zamieszkałego przy ul. Ciołkosza 5/19 w Warszawie.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 kpc). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 kpc)”.

Sygn. akt II Ns 383/19, 3.07.2020 r. "W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 383/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Reichman, córce Mendela Rachel, urodzonej w dniu 3 listopada 1932 r., zmarłej w dniu 31 stycznia 2018 r., w Montrealu w Kanadzie, ostatnio stale zamieszkałej w Montrealu w Kanadzie. Wzywa się wszystkich spadkobierców aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku"."

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt VII N 94/20  09.07.2020.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII N 94/20 został złożony sporządzony przez notariusza protokół zawierający wykaz inwentarza po Jerzym Leonie Maju synu Jana i Eugenii nr PESEL 35062800019 zmarłym w dniu 14 listopada 2015 roku w Warszawie, którego miejsce ostatniego pobytu znajdowało się w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 534/19 10.07.2020 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 534/19 z wniosku Bank Polska Kasa Opieki – Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Moniki Klaudii Stańczyk, Beaty Małgorzaty Rogali, Iwony Katarzyny Sucheckiej, Agnieszki Sobiepanek, Zbigniewa Laskowskiego, Oliwii Stańczyk, Sebastiana Stanisława Stańczyka, Bartosza Rogali, Michała Sucheckiego, Marty Sucheckiej, Katarzyny Grojdy, Kacpra Grojdę, Damiana Sobiepanka, Kamila Sobiepanka, Wiolety Sobiepanek, Kamila Grzegorza Laskowskiego, Ryszarda Hermana, Pauliny Herman i Krzysztofa Hermana o stwierdzenie nabycia spadku po Joannie Laskowskiej, córce Zdzisława i Kazimiery, urodzonej 30 listopada 1953 r. w Otwocku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Piotra Skargi 66/7, zmarłej 2 lipca 2016 r.
w Warszawie. Sądowi nie jest znany zawód spadkodawczyni ani skład pozostałego po niej majątku.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny wzywa spadkobierców Joanny Laskowskiej, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku po niej, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 383/19 dnia 21.07.2020 r."W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 383/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Reichman, córce Mendela Rachel, urodzonej w dniu 3 listopada 1932 r., zmarłej w dniu 31 stycznia 2018 r., w Montrealu w Kanadzie, ostatnio stale zamieszkałej w Montrealu w Kanadzie. Wzywa się wszystkich spadkobierców aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 216/20  05.08.2020r. (bezterminowo)

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Marka Pietrzakowskiego wykaz inwentarza spadku po Macieju Tadeuszu Pietrzakowskim (PESEL 46021405255), zmarłego w dniu 30 sierpnia 2019 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałego w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 39A/32. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od godziny 8:00 do 16:00.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 300/20 06/08/2020 r. (3 miesiące)

,, W dniu 29 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn.. akt I Ns 300/20 wydał postanowienie o nakazaniu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Adolfie Sobol, nr PESEL 38052704115, zmarłym 17 lipca 2019 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Targowej 68/26, 03-734 Warszawa.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Spisu inwentarza dokonuje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Rowicki pod sygn.. akt Kmn 2/20.’’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 53/18, 10.08.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 53/18, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Alinie Janiszewskiej z domu Król (córce Czesława i Lucyny) zmarłej w dniu 24 grudnia 2017 roku w Trzepowie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Szanajcy 11/114. W skład spadku wchodzi stanowiący odrębną własność lokal mieszkalny nr 114 przy ul. Szanajcy 11 w Warszawie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sygn. akt II Ns 214/20, 10.08.2020 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 214/20 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Robercie Klepka, nr PESEL 69052611396, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, przy ul. Ogińskiego 3/21, 03-318 Warszawa, zmarłego dnia 12 maja 2020 roku. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sygn. akt II Ns 124/20, 10.08.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 124/20, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Lemańskiej z domu Kowalskiej (córce Walentego i Józefy) zmarłej w dniu 26 marca 1979 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Bolesławickiej 24 m. 147. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".”".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sygn. akt II Ns 156/20, 10.08.2020 r. „W dniu 13 maja 2020 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłej w dniu 17 listopada 2019 r. Bożenie Maksym, nr PESEL 58033117046, zamieszkałej ostatnio przy ulicy Ząbkowskiej 18 m. 21 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 156/20 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 207/18, 12.08.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 207/18, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Mrozowskiej z domu Boczkowskiej (córce Aleksandra i Marianny) zmarłej w dniu 6 lutego 1981 roku w Warszawie ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie na terenie dzielnicy Praga-Północ. W skład spadku wchodzi udział w wysokości ¼ części w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,1198 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00229097/6. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn.akt I Ns 24/20

„ W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 24/20 została wszczęta sprawa z wniosku Norberta Pióro o uznanie za zmarłego Artura Pióro, syn Alberta i Stanisławy z domu Nasiłowskiej, urodzonego w dniu 12 marca 1973 r. w Warszawie. Wzywa się Artura Pióro, aby w terminie 3 miesięcy zgłosił się do sądu, w przeciwnym razie będzie uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym aby w terminie 3 miesięcy przekazały je sądowi”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 358/20 16.09.2020 r.

„W dniu 31 sierpnia 2020 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 30 kwietnia 2020 r. Marku Skibie, nr PESEL 53072302158, zamieszkałej ostatnio przy ulicy Zbyszka z Bogdańca 17C w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt I Ns 358/20 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek
o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

.......................................................................................................................................................

Sygn. akt I Ns 244/20 23.09.2020 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 244/20 toczy się postępowanie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędnościowej Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Celińskim zmarłym w dniu 23 grudnia 2017 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Wileńskiej 6A m. 31. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 283/20  25.09.2020  (bezterminowo)

W dniu 9 lipca 2020r. Joanna Uliczny i Zofia Wasilewska sporządziły wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 4 grudnia 2019r. w Warszawie Mirosławie Wasilewskim PESEL 42022007366, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Panieńska 1a/43. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 283/20 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 67/20 01.10.2020 r.

,, W dniu 18 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 67/20 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawłowi Rowickiemu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Adolfie Sobol (PESEL: 38052704115), ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Targowej 68/26.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 600/20 16.10.2020 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Krystyna Wiktorii Lamcha, protokół przyjęcia oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku, przekazany przez inny sąd lub notariusza zawiadamia Jerzego Osińskiego stosownie do treści przepisu art. 643 k.p.c. o złożonym oświadczeniu o odrzuceniu spadku po Zdzisławie Kosiorek przez Krystynę Wiktorię Lamcha.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 535/20 16.10.2020 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Mikołaja Gościmińskiego protokół przyjęcia oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku, przekazany przez inny sąd lub notariusza zawiadamia Piotra Janickiego stosownie do treści przepisu art. 643 k.p.c. o złożonym oświadczeniu o odrzuceniu spadku po Witoldzie Franciszku Janickim przez Mikołaja Gościmińskiego.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 606/20 16.10.2020 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Bożenny Barbary Ciostek protokół przyjęcia oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku, przekazany przez inny sąd lub notariusza zawiadamia Pawła Cegielskiego stosownie do treści przepisu art. 643 k.p.c. o złożonym oświadczeniu o odrzuceniu spadku po Teresie Elżbiecie Kusak przez Bożennę Barbarę Ciosek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 209/19 21.10.2020 r.

,, W dniu 06 maja 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn.. akt I Ns 209/19 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jerzym Klutko, nr PESEL 41100804273, zmarłym w dniu 08 października 2009 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Kondratowicza 19 m. 81.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 82/20, dn. 28.10.2020 r. „Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 82/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Zbigniewie Gocławskim, mającym ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie, zmarłym w dniu 11 stycznia 2014 roku w Grodzisku Mazowieckim. Sąd wzywa spadkobierców Jerzego Zbigniewa Gocławskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 215/20, dn. 28.10.2020 r. „W dniu 08.07.2020 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 30 kwietnia 2020 r. Marku Skiba, nr PESEL 56051208546, zamieszkałym ostatnio w Warszawie przy ulicy Zbyszka z Bogdańca 17C. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt II Ns 215/20 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”;">-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt: II Ns 362/19 POSTANOWIENIE Dnia 7 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Sobczak-Kolek po rozpoznaniu w dniu 7 września 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z udziałem : Katarzyny Gudima, Pauliny Gudima o sporządzenie spisu inwentarza postanawia: 1. sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego po Tomaszu Bohdanie Gudima (synu Bohdana i Stanisławy), zmarłym w dniu 8 sierpnia 2013 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Piwoniowej 42; 2. zlecić sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie. ">-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 158/20, 28.10.2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie II Wydział Cywilny informuje, że w dnia 26 sierpnia 2020 r zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Jerzym Adamie Rek PESEL 46010706172 ostatnio zamieszkałym przy ul. Namysłowskiej 11A m 27 w Warszawie zmarłym w dniu 21 marca 2018 r. w Warszawie. Sąd poucza, że spadkobiercy, zapisobiercy, uprawnieni do zachowku, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 497/19, 28.10.2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie II Wydział Cywilny informuje, że w dnia 24 sierpnia 2020 r zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Agnieszce Elżbiecie Mieleszkiewicz PESEL 71080900643 ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Świderskiej 102 m 11 w Warszawie zmarłej w dniu 30.04. 2019 r. Sąd poucza, że spadkobiercy, zapisobiercy, uprawnieni do zachowku, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 34/20, dn. 28.10.2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie II Wydział Cywilny informuje, że w dnia 3 sierpnia 2020 r zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zdzisławie Kondras PESEL 24052704033 ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Ambaras 24 zmarłym w dniu 27 grudnia 2019 r. Sąd poucza, że spadkobiercy, zapisobiercy, uprawnieni do zachowku, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 177/20  06.11.2020r. (bezterminowo)

"Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony sporządzony przez Renaldę Marię Kuziemko wykaz inwentarza spadku po Mariuszu Józefie Kuziemko (PESEL 85013011399), zmarłym w dniu 23 listopada 2016 roku w Warszawie, którego ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi w Warszawie przy ul. Targowej 72. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. Akt II Ns 683/17 12.11.2020 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 683/17, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Wódz z domu Kaczmarek (córce Stanisława i Marianny) zmarłej w dniu 18 maja 2017 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Wyszogrodzkiej 12 m. 71. W skład spadku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do ww. lokalu. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. Akt I Ns 488/20 12.11.2020 r.

,, W dniu 29 października 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 488/20 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Feliksie Marku Sułkowskim, nr PESEL 39102403132, zmarłym w dniu 15 sierpnia 2020 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 30/2.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 797/19 22.12.2020 r. 

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 797/19 z wniosku Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Teresy Sabak, Arkadiusza Sabaka, Jacka Sabaka i Kamila Sabaka o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Sabaku, synu Jana
i Genowefy, urodzonym 24 października 1951 r. w Klukowie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Toruńskiej 75/22, zmarłym 10 stycznia 2018 r. w Łomiankach. Sądowi nie jest znany zawód spadkodawcy ani skład pozostałego po nim majątku.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny wzywa spadkobierców Jerzego Sabaka, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku po nim, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. Akt I Ns 599/20 28.12.2020 r.


,, W dniu 26 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 599/20 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jerzym Hołowińskim, synu Karola i Marianny z domu Pieleckiej, urodzonym 24 kwietnia 1938 r. w Łęcznie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Ćmielowskiej, zmarłym w dniu 8 grudnia 2016 r. w Warszawie.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. Akt I Ns 349/20 22.01.2021 r.

,, W dniu 21 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn.. akt I Ns 349/20 wydał postanowienie o nakazaniu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Halinie Julii Ołtuszewskiej, zmarłej 4 marca 1984r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Żywicznej 40.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<

II Ns 471/19, dnia 25/01/2021 r

,, W sprawie o sygn. akt II Ns 471/19 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Sławomirze Andrzeju Matuszczaku, nr PESEL 62020407777, ostatnio zamieszkałemu w Warszawie, przy ul. Olszowej 8/25, 03-703, zmarłym dnia 8 kwietnia 2019 roku w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II N 363/20 5.03.2021 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Małgorzaty Karoliny Ceglińskiej protokół przyjęcia oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku, przekazany przez inny sąd lub notariusza zawiadamia Pawła Cegielskiego stosownie do treści przepisu art. 643 k.p.c. o złożonym oświadczeniu o odrzuceniu spadku po Teresie Elżbiecie Kusak przez Małgorzatę Karolinę Ceglińską.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II N 520/20 5.03.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II N 520/20 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po spadkodawczyni Urszuli Grażynie Podgórskiej, nr PESEL 53072804742, zmarłej w dniu 5 listopada 2019 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Ruciańskiej 5, 03-107 Warszawa. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 361/19  12.04.2021r.   (bez terminu)

„W dniu 12 marca 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 361/19 wydal postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Januszu Kochanowskim zmarłym w dniu 21 sierpnia 2019 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Złotopolskiej 15/33.
W sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W/w osoby mogą również zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 31/21   29.04.2021r.  (bez terminu )

W dniu 7 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza spadki pozostałego po Robercie Schmidtcie (PESEL 67042100873) ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Majorki 12, zmarłym 19 listopada 2019 r. Sąd poucza o tym, że ten kto uprawdopodobni, iż jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 468/20  29.04.2021r. (bezterminowo)

„W dniu 6 kwietnia 2021 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 468/20 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ewie Urszuli Kowalczyk PESEL 62031400022, córce Ryszarda i Janiny, zmarłej w dniu 12 lutego 2018 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Ceramicznej 18 m.138.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 5/20, 11.05.2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 5/20, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Wilczyńskim (synu Jana i Ludwiki) zmarłym w dniu 17 czerwca 2003 roku w Warszawie ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 5A m 9. W skład spadku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do wyżej wymienionego lokalu. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 392/19, 11.05.2021 r.

„Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 392/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Gruczku, synu Wacława i Aleksandry, mającemu ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie, zmarłemu w dniu 11 marca 2019 r. w Warszawie. Sąd wzywa spadkobierców Józefa Gruczka, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 619/19, 11.05.2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 619/19, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Adamie Nowaczyńskim (synu Władysława i Ireny) zmarłym 18 października 2019 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Erazma z Zakroczymia 9/36. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 202/20, 11.05.2021 r.

„w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydziale Cywilnym toczy się pod sygn. akt II Ns 202/20 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Śpiewakowskiej z domu Kicińskiej zmarłej w dniu 22.08.2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie spadku.".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 287/20, 11.05.2021 r.

„w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydziale Cywilnym toczy się pod sygn. akt II Ns 287/20 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Irminie Teresie Stróżeckiej z domu Wójcik zmarłej w dniu 5.11.2013 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. 11 listopada 26/29. Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 300/21 14/06/2021 r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie złożony został sporządzony przez Wiktorię Morawską wykaz inwentarza spadku po Mariuszu Morawskim
(PESEL 71092301092), zmarłym w dniu 31 października 2019 roku, ostatnio stale zamieszkałego przy ulicy Szymona Askenazego 9 m. 120 , 03-580 Warszawa.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu
w spisie inwentarza”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II N 216/21,23.06.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II N 216/21 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny został złożony wykaz inwentarza po Zbigniewie Edwardzie Kowalczyku, nr PESEL 40010223352, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Św. Hieronima 9 m. 36, zmarłym dnia 5 grudnia 2020 roku. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 372/20,23.06.2021 r.

„Przewodniczący II Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie po rozpoznaniu 21 grudnia 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt II Ns 372/20 z wniosku Alior Bank spółki akcyjnej w Warszawie o sporządzenie spisu inwentarza po Zygmuncie Kaniewskim, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Zygmuncie Kaniewskim zmarłym w dniu 07 maja 2017 roku ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Łochowskiej 38B/2. Sporządzenie spisu inwentarza zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Dawidowi Palecznemu. Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I N 170/21 24/06/2021 r.

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Roberta Sikorskiego wykaz inwentarza spadku po Jadwidze Pawlińskiej, PESEL: 32042202023, ostatnio zamieszkałej pod adresem ul. Marcinkowskiego 11/1, 03-722 Warszawa, zmarłej w dniu 14 lipca 2019 r.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c.)”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II N 215/21,08.07.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II N 215/21 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Zbigniewie Edwardzie Kowalczyku, nr PESEL 40010223352, ostatnio zamieszkałym w Warszawie, przy ul. Św. Hieronima 9 m. 36, 03-243 Warszawa, zmarłym dnia 5 grudnia 2020 roku. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II N 216/21,08.07.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II N 216/21 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny został złożony wykaz inwentarza po Zbigniewie Edwardzie Kowalczyku, nr PESEL 40010223352, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Św. Hieronima 9 m. 36, zmarłym dnia 5 grudnia 2020 roku. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn akt I Ns 880/19 09/07/2021 r.

,, W dniu 16 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn.. akt I Ns 880/19 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Władysławie Eugenii Zygmunt z domu Kulczyckiej, urodzonej 30 grydnia 1899 r. w Warszawie, zmarłej 05 lipca 1973 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Brzeskiej 15/17.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 751/19 14/07/2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 751/19 toczy się postępowanie z wniosku Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie z udziałem Grażyny Schwach – Kaczmarek o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Grabarek zmarłym 15 marca 2016 roku w Warszawie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ul. Suwalskiej 18/100. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 356/21,23.08.2021 r.

POSTANOWIENIE Dnia 9 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Asesor sądowy Katarzyna Pudełko po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2021 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Rafała Pokuty, Izabeli Pokuty z udziałem Marcela Pokuty o sporządzenie spisu inwentarza po Waldemarze Janie Pokucie postanawia: 1. sporządzić spis inwentarza po Waldemarze Janie Pokucie (synu Tadeusza i Marty Heleny), zmarłym w dniu 2 marca 2020 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie; 2. zlecić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie Markowi Bidzińskiemu sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Waldemarze Janie Pokucie (synu Tadeusza i Marty Heleny), zmarłym w dniu 2 marca 2020 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Wyspowej 16 m. 9, 3. nakazać Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie Markowi Bidzińskiemu ściągnąć koszty sporządzenia spisu inwentarza z majątku spadkowego Waldemara Jana Pokuty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 536/21 26/08/2021 r.

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie złożony został w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 8 czerwca 2021 roku przez Małgorzatę Biszoff zastępcę Notariusza Wojciecha Zieleniewskiego w Kancelarii Notarialnej przy ul. Marszałkowskiej 87 lok. 123 w Warszawie, zarejestrowany w Rep. A Nr 3441/2021 sporządzony przez Tadeusza Kołaczkowskiego wykaz inwentarza spadku po Lidii Kołaczkowskiej z domu Fronczek (PESEL 52121104523), zmarłej w dniu 29 stycznia 2021 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Krasnobrodzkiej 17 m. 98 w Warszawie.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie od godziny 8:00 do godziny 16:00.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 174/20,dnia 06.09.2021 r.

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w II Wydziale Cywilnym toczy się pod sygn. akt II Ns 174/20 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Sławomirze Gabrynowicz zmarłym dnia 3 stycznia 2017 r. w Fallsburgu, ostatnio stale zamieszkałym w USA. W skład spadku po zmarłym wchodzi udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Biłgoraju dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczysta KW nr ZA1B/00073377/0 oraz prawo własności do nieruchomości niezabudowanej położnej w Ignalinie gmina Lidzbark Warmiński dla której Sąd Rejonowy w Lidzbarku warmińskim prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1L/00031890/1. Wzywa się aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 509/19,dnia 06.09.2021 r.

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydziale Cywilnym toczy się pod sygn. akt II Ns 509/19 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Januszu Jońskim ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Warsa 6/1 . Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do ww. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 832/19 30/09/2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 832/19 toczy się postępowanie z wniosku Piotra Dariusza Nobisa z udziałem: Barbary Górawskiej, Krystyny Wszelaki, Artura Cieplińskiego, Romana Cieplińskiego i Małgorzaty Mikołajczak o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Cieplińskim, urodzonym 06 sierpnia 1952 roku w Lipsku, zmarłym w dniu 17 stycznia 2018 roku w Otwocku. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 593/20 25/10/2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 593/20 toczy się postępowanie z wniosku Millenium Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Bartłomieja Marka Walas o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Walas, nazwisko rodowe Nowakowska, urodzonej 28 stycznia 1953 roku w m. Budy Zosine, zmarłej w dniu 20 września 2017 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Krasiczyńskiej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 410/20  18.11.2021r. (na okres 3 miesięcy)

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygnaturą akt VII Ns 410/20 toczy się postępowanie z wniosku Danuty Czarneckiej o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Halinie Czarneckiej, córce Jana i Kazimiery, urodzonej w dniu 20 czerwca 1929 r. w Warszawie, zmarłej 25 stycznia 2020 r. w Warszawie mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/72. W skład spadku wchodzi zabudowana nieruchomość stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 85/1 z obrębu 3-07-19 położona w Warszawie przy ul. Świeckiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta WA6M/00162782/7. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 474/19   23.11.2021r.  (na okres 3 miesięcy)

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt: VII Ns 474/19 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Jędrzeju Janie Księżopolskim, urodzonym 4 maja 1980r. w Warszawie, zmarłym 19 marca 2017r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Chodeckiej. W skład spadku po zmarłym wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub lokali położonych w Warszawie.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 232/20 13/12/2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 232/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Teresie Wiśniewskiej, urodzonej 14 kwietnia 1950 roku w Warszawie, zmarłej w dniu 19 listopada 2013 roku w Wołominie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Suwalskiej 31 m.87. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 333/18  30.12.2021r.  ( na okres 3 miesięcy )

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygnaturą akt VII Ns 333/18 toczy się postępowanie z wniosku Grzegorza Lewandowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Jeleń, córce Józefa i Jadwigi, urodzonej w dniu 23 stycznia 1938 r. w Warszawie, zmarłej 30 czerwca 2018 r. w Warszawie mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ul. Targowej 81/29. W skład spadku wchodzi nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 29 położony w Warszawie przy ul. Targowej 81 dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WA3M/00137370/1. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Monika Olczak
Czas wytworzenia informacji: 30.12.2021
Dokument oglądany razy: 24 952
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności