RSS
Dzisiaj jest: wtorek, 16 lipca 2024
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji:2024-03-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA SPEŁNIA WYMAGANIA W 75.35%.

 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
 • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu
 • Przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, która mogłaby zostać użyta do zidentyfikowania jego celu.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności

tel. 607 237 064

email:dostepnosc@waw.sa.gov.pl

Zgodnie z Zarządzeniem numer 26/2022 Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 25.10.2022, osobą powołaną do współpracy z w/w koordynatorem na terenie tut. Sądu jest Pani Małgorzata Kierkowicz - Kierownik Biura OBsługi Interesantów. 

Treść Zarządzenia 26/2022 z dnia 25.10.2022

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kierkowicz malgorzata.kierkowicz@warszawapraga-pln.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 50 91 177. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej obiektu przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie:

 1. Wejście dla interesantów znajduje się od ul. Terespolskiej.
 2. Bezpośrednio przy wejściu głównym znajduje się obszar kontroli.
 3. Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt oraz Biuro Podawcze znajdują się na poziomie niskiego parteru do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
 4. Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich głównych poziomach budynku (tj. na poziomach: P-1, 0, 2 , 3 , 4 , 5, 6);
 5. Na poziomy od P-1 do piętra 7 dostęp schodami oraz windami osobowymi. Na poziom P-2 można się dostać schodami lub platformą przyschodową (platforma przyschodowa jest obsługiwana przez ochronę tut. budynku).
 6. Na Biurze Obsługi Interesanta zainstalowana jest pętla indukcyjna. Pętla indukcyjna może służyć także do wzmocnienia odbioru dźwięku dla osób nie korzystających z aparatu słuchowego – w tym celu należy zabrać ze sobą własne słuchawki (wejście 3,5 mm – standardowe słuchawki jak do telefonów komórkowych);
 7. Pomieszczenia ogólnodostępne w tut. budynku oznakowane są tabliczkami nadklamkowymi w jezyku Brail’a.
 8. Przy wejściu do budynku znajduje się plan tyflograficzny pomieszczeń obsługi interesantów.
 9. Na terenie parkingu Sądu znajdują się miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych – wjazd na teren parkingu od ul. Terespolskiej (potrzebę wjazdu należy zgłosić domofonem znajdującym przy szlabanie wjazdowym)
 10. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. Z usługi tłumacza migowego on-line można skorzystać w Biurze Obsługi Interesanta tut. Sądu.
 12. W Czytelni akt znajduje się biurko z możliwością regulacji wysokości.
 13. W Biurze Obsługi Interesantów oraz w Czytelni akt dostępne są lupy.

Informacja o dostępności architektonicznej obiektu przy ul. Mińskiej 63A w Warszawie:

 1. Wejście do budynku znajduje się od ul. Mińskiej.
 2. Bezpośrednio przy wejściu głównym znajduje się recepcja budynku.
 3. Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przyjmują interesantów na I piętrze.
 4. Na I piętro można się dostać schodami lub windą osobową.
 5. Na I piętrze przy wejściu do Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej znajduje się obszar kontroli.
 6. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze (w części obiektu użytkowanej przez Zespoły Kuratorskiej Służby Sadowej).
 7. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Zarządzenie nr 20/2021 w sprawie wdrożenia planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

Zarządzenie nr 13/2022 w sprawie wdrożenia planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie procedury zapewniającej wstęp do budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie osobie niepełnosprawnej korzystającej z psa asystującego


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Krzysztof Urbanek
Informację opublikował: Konrad Popiołek
Czas wytworzenia informacji: 25.03.2024
Dokument oglądany razy: 194 044
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności