RSS
Dzisiaj jest: wtorek, 16 lipca 2024
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 24.06.2024, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - inne

W dniu 13 października 2021r. Piotr Kowalski, działający w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy Poli Anny Kowalskiej oraz Marcina Grzegorza Kowalskiego, złożył wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 9 października 2020r. Urszuli Kowalskiej z domu Wrzosek PESEL 81011715945, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Nowodworskiej 29 B/301. Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 649/21 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza

 Ogłoszenia

Sygn. akt 294/19, 3.07.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym pod sygn. akt II Ns 294/19 wszczęto postępowanie w sprawie z wniosku Prokuratora Rejonowego Warszawa Praga Północ o uznanie za zmarłego Zbigniewa Pawła Jurczyńskiego, syna Wincentego i Józefy Zofii z domu Rosłon, urodzonego w dniu 15 stycznia 1928 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałego w Warszawie przy ul. Okrzei 3/14. Zbigniew Paweł Jurczyński ostatnio był widziany w miejscu zamieszkania w latach 90-tych XX wieku. Sąd wzywa Zbigniewa Pawła Jurczyńskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, jak również Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o zaginionym, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i przekazały te informacje Sądowi.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 294/19, 10.08.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym pod sygn. akt II Ns 294/19 wszczęto postępowanie w sprawie z wniosku Prokuratora Rejonowego Warszawa Praga Północ o uznanie za zmarłego Zbigniewa Pawła Jurczyńskiego, syna Wincentego i Józefy Zofii z domu Rosłon, urodzonego w dniu 15 stycznia 1928 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałego w Warszawie przy ul. Okrzei 3/14. Zbigniew Paweł Jurczyński ostatnio był widziany w miejscu zamieszkania w latach 90-tych XX wieku. Sąd wzywa Zbigniewa Pawła Jurczyńskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, jak również Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o zaginionym, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i przekazały te informacje Sądowi.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 407/20   18.02.2021r. (bezterminowo)

W dniu 15 września 2020r. Marcin Benke sporządził wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 2 marca 2020 r. w Warszawie Leszku Benke PESEL 36051001974, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Toruńskiej 70 m. 5. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 407/20 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII  Ns 346/19  31.03.2021r. ( bez terminu )

"W dniu 24.03.2021r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza spadku pozostałego po Pawle Firleju (Pesel: 86011304559) ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Podłużnej 36/20, zmarłym 04 września 2018r. Sąd poucza o tym, że ten kto uprawdopodbni, iż jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, któe podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 183/21   14.06.2021r.  (bez terminu)

„W dniu 25 maja r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 183/21 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janinie Sikorskiej, córce Wincentego i Władysławy, , PESEL 28042002428, zmarłej w dniu 9 lipca 2020 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Mlecznej 21.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 190/21, 23.06.2021 r.

: „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym pod sygn. akt II Ns 190/21 wszczęto postępowanie w sprawie z wniosku Krzysztofa Jakuba Kołodziejskiego o uznanie za zmarłego Ryszarda Kruszewskiego, syna Kazimierza i Franciszki z domu Żbik, urodzonego w dniu 5 września 1919 roku w Warszawie, którego ostatnie miejsce zamieszkania nie jest znane (ostatni adres meldunku to ul. Świętego Wincentego 47 m. 9 w Warszawie). Ryszard Kruszewski ostatnio był widziany w dniu 1 lutego 1941 roku w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu (Auschwitz-Birkenau). Sąd wzywa Ryszarda Kruszewskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, jak również Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o zaginionym, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i przekazały te informacje Sądowi.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 442/20  23.07.2021r.  (bez terminu)

W dniu 14 kwietnia 2021r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Dariusz Barcikowski złożył wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 24 sierpnia 2016r. w Warszawie Jerzym Sylwestrze Barcikowskim s. Czesława i Wiktorii, PESEL: 47111011514 ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 461/20  23.07.2021r. (bez terminu)

W dniu 13 listopada 2020r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Olga Szymanik złożyła wykaz inwentarza po zmarłej nie później niż w dniu 28 czerwca 2018r w Warszawie Haliny Gwiazdowskiej zd. Todorskiej c. Ryszarda i Ireny, PESEL: 45013004164, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Zamiejskiej 1/62. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 405/20  05.08.2021r. (bezterminowo)

W dniu 10 września 2020r. pełnomocnik Anity Groll –adw. Adam Skibniewski sporządził wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 18 lipca 2020 r. Piotrze Henryku Radeckim PESEL 38062901698, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 13 m. 12. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 405/20 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 552/20  10.08.2021r.   (bezterminowo)

W dniu 7 grudnia 2020r. Magdalena Maria Garbolewska-Kraszewska, Barbara Garbolewska, Anna Katarzyna Garbolewska i Marcin Piotr Garbolewski sporządzili wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 15 maja 2020 r. Czesławie Garbolewskiej PESEL 40042404840, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Zamiejskiej 15 m. 57. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 552/20 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 166/21  31.08.2021r. (bezterminowo)

W dniu 15 marca 2021r. Jacek Polański notariusz w Warszawie, rep A nr 1206/2021 na wniosek Katarzyny Dudy, Magdaleny Witer i Janusza Sebastiana Dudy sporządził protokół obejmujący wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 17 maja 2019 r. Grzegorzu Wojciechu Dudzie PESEL 66071100177, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Turmonckiej 15 m. 75. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 166/21 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 461/21 31.08.2021r.  (bezterminowo)

W dniu 6 lipca 2021r. Bożena Skworoda sporządziła wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 13 grudnia 2017 r. Andrzeju Papierowskim PESEL 53040109600, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Kołowej 2 m. 53. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 461/21 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 173/21 31.08.2021r.  (bezterminowo)

W dniu 25 marca 2021r. Fabian Betliński sporządził wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 29 lipca 2018 r. Sebastianie Betlińskim PESEL 70011501078, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Modlińskiej 249 m. 3. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 173/21 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 466/21  05.10.2021r.  (bezterminowo)

W dniu 13 lipca 2021r. Maciej Stefaniak złożył wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 16 września 2019r. Zofii Stefaniak PESEL 53022019282, ostatnio stale zamieszkałe w Warszawie przy ul. Książkowej 9G m. 303. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 466/21 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 397/21  14.10.2021r.   (bezterminowo)

"Sąd orzekł postanowieniem z 23 września 2021r. o dokonaniu spisu inwentarza spadku pozostałego po Andrzeju Janaszu ( nr PESEL: 56112904891 ) zamieszkałym ostatnio w Warszawie przy ul. Smoleńskiej 79A/29, zmarłym 25 listopada 2017r. Jednocześnie sąd poucza, że spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 330/21  30.12.2021r.  (bezterminowo)

„W dniu 03 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 330/21 wydal postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Alfredzie Podstawka zmarłej w dniu 25 czerwca 2016 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie
W sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W/w osoby mogą również zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 298/18   27.01.2022r.  (bezterminowo)

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny wzywa osobę, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 243/1 o pow. 0,0306 ha, położoną w miejscowości Hartowiec, gmina Rybno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 30 września 2010 r., znak: IGR.I.7045-0506-1504-012/2010 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla realizacji zadania pn. Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa- Gdynia- obszar LCS Działdowo, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 8 października 2015 r, znak: IGR-VIII.7570.165.2012.MK, przysługującym jej do dnia 4 stycznia 2012 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa, w tym w szczególności wezwać spadkobierców Marty Szczepańskiej, Piotra Szczepańskiego, Anieli Borkowskiej do odbioru depozytu w terminie 3 lat od dnia obwieszczenia (wezwania), pouczając o treści art. 4 i 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 273/18   04.02.2022r. (bezterminowo)

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny wzywa osobę, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 495 o pow. 0,0077 ha, obręb 53, położoną w gminie Kraków, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 1/2012 z dnia 29 października 2012 r., znak: WI-VI.747.1.1.2012.BC o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków-Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Gówny – Mydlniki – Balice”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku, znak: WS-II.7570.1.356.2013.JB przysługującym jej do dnia 19 stycznia 2018 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa do odbioru depozytu w terminie 3 lat od dnia obwieszczenia (wezwania), pouczając o treści art. 4 i 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 649/21  14.02.2022r.   (bezterminowo)

W dniu 13 października 2021r. Piotr Kowalski, działający w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy Poli Anny Kowalskiej oraz Marcina Grzegorza Kowalskiego, złożył wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 9 października 2020r. Urszuli Kowalskiej z domu Wrzosek PESEL 81011715945, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Nowodworskiej 29 B/301. Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 649/21 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. Akt I N 1036/21 01/03/2022 r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Piotra Dębickiego wykaz inwentarza spadku po Ewie Joannie Górskiej (PESEL 58081606600), zmarłej w dniu 24 grudnia 2016 r., ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Karola Darwina 13 lok. 37, 03-488 w Warszawie.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 kpc). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 kpc)”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 570/21  10.03.2022r.  (bezterminowo)

„W dniu 5 lutego 2022 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 570/21 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Monice Joanne Palczewskiej, córce Ryszarda i Anny, zmarłej w dniu 2 października 2020 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Odkrytej 46B/16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 765/21  18.03.2022r.  (bezterminowo)

W dniu 14 grudnia 2021r. Anna Kozłowska, działająca w imieniu własnym, złożyła wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 15 czerwca 2021r. Dariuszu Kozłowskim PESEL 59053003379, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 m. 10. Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 765/21 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 91/22  13.04.2022r. (bezterminowo)

W dniu 9 lutego 2022r. Agnieszka Mrugalska, Grażyna Wawrzeńska i Stanisław Słowik, działający w imieniu własnym, złożyli wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 21 czerwca 2021r. Henryku Słowiku PESEL 61011510597, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Łojewskiej 13 m. 72. Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 91/22 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 139/22  05.05.2022r.  (bezterminowo)

„W dniu 31 marca 2022 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 139/22 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Waldemarze Czesławie Gimzińskim, synu Wiesława i Lucyny, zmarłego w dniu 29 grudnia 2013 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Łabiszyńskiej 23A/133.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 461/20   02.06.2022r.  (bezterminowo)

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został w sprawie VII Ns 461/20 złożony sporządzony przez Olgę Szymanik wykaz inwentarza spadku po Halinie Gwiazdowskiej, c. Ryszarda i Ireny (PESEL 45013004164), zmarłej nie później niż w dniu 28 czerwca 2018 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Zamiejskiej 1 m. 62. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 626/21  13.06.2022r. (bezterminowo)

„W dniu 11 października 2021 r. Marek Piotr Gąsecki, złożył wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 29 listopada 2020 r. Marcie Gąseckiej (PESEL 29032003241), ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. K. Szymanowskiego 8 m. 72. Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 626/21 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tutejszego sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 23/22  13.06.2022r. (bezterminowo)

„W dniu 14 maja 2022 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 23/22 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Mateuszu Łazowskim, PESEL 86090913613, zmarłym 13 listopada 2021r w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Rossiniego 19/18.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 203/22  23.06.2022r.  (bezterminowo)

„W dniu 17 maja 2022 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 203/22 wydal postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Filipie Sławomirze Chwiłoc - Fiłoc zmarłym w dniu 23 listopada 2022 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie
W sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W/w osoby mogą również zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 529/21   19.07.2022r. (bezterminowo)

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII N 529/21 został złożony sporządzony przez notariusza protokół zawierający wykaz inwentarza po Kamilu Dębskim nr PESEL 79092904918 zmarłym w dniu 05 lipca 2021 roku w Warszawie, którego miejsce ostatniego pobytu znajdowało się w Warszawie przy ul. Zawiślańskiej 35d.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 469/20  01.08.2022  (bezterminowo)

„W dniu 27 czerwca 2022r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 469/20 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Januszu Sadowym – synu Antoniego i Krystyny z domu Ładziak, zmarłym w dniu 11 stycznia 2016 r. w Warszawie roku w Zielonce, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Suwalskiej 24 m. 41.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 415/22   08.08.2022r.   (bezterminowo)

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII N 415/22 został złożony sporządzony przez notariusza protokół zawierający wykaz inwentarza po Januszu Franciszku Leonie Brodnickim nr PESEL 43103008593, zmarłym w dniu 26 kwietnia 2020 roku w Villeneuve D’Ascq we Francji, którego miejsce ostatniego pobytu znajdowało się w Warszawie przy ul. Podgórnej 18.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 562/21  11.08.2022r.   (bezterminowo)

„W dniu 09 sierpnia 2021 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 562/21 został złożony wykaz inwentarza po Jadwidze Charko nr PESEL 60020509468 zmarłej w dniu 28 lutego 2021 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Van Gogha 11 m.73.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt  VII N 385/20  05.09.2022r.  (bezterminowo)

"W dniu 3 września 2020r. Michał Lasecki złożył wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 11 sierpnia 2020 r. Piotrze Tadeuszu Laseckim (PESEL 67122903910), ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Markowskiej 6/210. Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 385/20 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisem,ny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tutejszego sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzenie spisu inwentarza".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 277/22  08.09.2022r.  (bezterminowo)

„W dniu 26 lipca 2022 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 277/22 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Zygmuncie Kurtyce, synu Mariana i Felicji, zmarłym w dniu 25 kwietnia 2022 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Skarbka z Gór 118A/38.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 194/22  08.09.2022r.   (bezterminowo)

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII N 194/22 został złożony sporządzony przez notariusza protokół zawierający wykaz inwentarza po Piotrze Tadeuszu Kurowskim nr PESEL 85051809273, zmarłym w dniu 20 września 2021 roku w Słupsku, którego miejsce ostatniego pobytu znajdowało się w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 21/25.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 97/22  28.09.2022r.  (bezterminowo)

„W dniu 10 lutego 2022 r. Joanna Tokarska, złożyła wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 19 sierpnia 2016 r. Zbigniewie Dąbrowskim (PESEL 50010301114), ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 38 m. 11. Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 97/22 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tutejszego sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 681/22 12.10.2022 r. (bezterminowo)

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze I N 681/22 został złożony wykaz inwentarza po Jacku Małeckim nr PESEL 67112011054, zmarłym w dniu 17.02.2021 roku , którego miejsce ostatniego pobytu znajdowało się w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 19A m 147.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 371/22  25.10.2022r.  (bezterminowo)

OGŁOSZENIE

O wydaniu w dniu 26 września 2022 roku w sprawie o sygn. akt VII Ns 371/22 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Annie Osiak, numer PESEL 42022805469, zmarłej w dniu 31 marca 2022 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Goławickiej 9 m. 30 z pouczeniem, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 556/22,  04.01.2023 r. ( okres 3 miesięcy)

,, W dniu 18 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 556/22 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Dawidowi Palecznemu sporządzenie spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Aleksandrze Makowieckim, zmarłym w dniu 28 kwietnia 2016 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Konopackiej 3/5/19. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 428/22   15.02.2023r.  (bezterminowo)

„W dniu 16 grudnia 2022 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 428/22 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Andrzeju Sygule PESEL 55121002853 zmarłym nie później niż 14 maja 2022 r. w Warszawie ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Odkrytej 48F/210. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 73/21  27.02.2023r.  (bezterminowo)

„W dniu 5 stycznia 2023 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 73/21 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Annie Teresie Cudnej, PESEL 41060801143, zmarłej 3 maja 2018r w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Żuromińskiej 3/184.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 429/22  27.02.2023r.  (bezterminowo)

„W dniu 2 stycznia 2023 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 429/22 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Małgorzacie Ciechańskiej, nr PESEL 77101504324, zmarłej w dniu 22 sierpnia 2022 r. w Warszawie ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Markowskiej 6. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns597/22  09.03.2023r.  (bezterminowo)

"W dniu 5 stycznia 2023 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 597/22 wydano postanowienie o nakazaniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Markowi Bidzińskiemu dokonanie spisu inwentarza po Arturze Kiełbowiczu (synu Leszka i Zenony), zmarłym w dniu 28 sierpnia 2022 roku w Warszawie, nr PESEL 82082916516, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Duninów 9A.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 417/22  03.04.2023 roku

,, W dniu 23 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygn. akt I Ns 417/22 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Markowi Bidzińskiemu sporządzenia spisu inwentarza spadku Bożeny Rojewskiej-Olszańskiej (PESEL 50010113269), zmarłej w dniu 06 listopada 2016 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Krasiczyńskiej 7 m. 19. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.
-------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I ns 122/23  07.04.2023 roku

„W dniu 9 grudnia 2022 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłej w dniu 10 czerwca 2022 r. Marii Dorocie Szlązkiewicz, nr PESEL 55012402306, zamieszkałej ostatnio przy ulicy Kartograficznej 58c m.5 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt I Ns 122/23 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek
o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I  Ns 95/22     25.04.2023 roku

,, W dniu 13 marca 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 95/22 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawłowi Przygódzkiemu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Tomaszu Lewandowskim, zmarłym w dniu 20 czerwca 2017 roku w Warszawie, nr PESEL: 64100211195, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Turmonckiej 22/803. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 78/23       05.05.2023 roku


„W dniu 27 marca 2023 r. wydano postanowienie o sporządzeniu wykazu inwentarza po zmarłej w dniu 10 stycznia 2022 roku w Warszawie Lucynie Odolskiej, PESEL 41080403286, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ul. Malborskiej 14D m.16. Sprawę zarejestrowano pod sygnaturą akt I Ns 78/23, wykaz inwentarza sporządzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Piotr Ferenc. Ze sporządzonym wykazem zapoznać się może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek
o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
-----------------------------------------------------------------------------------   

Sygn. akt I N 189/23, data 09.05.2023 roku

„W dniu 28 lutego 2023 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 23 stycznia 2023 r. Stanisławie Domitrz, nr PESEL 44071400312, zamieszkałymj ostatnio przy ulicy Myśliborskiej 95 m. 63 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt I N 189/23 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek
o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 574/22    dnia 26.05.2023 roku

,, W dniu 11 maja 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 574/22 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawłowi Przygódzkiemu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Kamilu Celińskim, zmarłym w dniu 23 grudnia 2017 roku w Warszawie, nr PESEL: 79072502831, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Wileńskiej 6A/31. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 131/23
                                                      Z A R Z Ą D Z E N I E
                             o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

                                                                                                     Dnia 10 maja 2023 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydział I Cywilny w składzie:
Przewodniczący: Sędzia Klaudia Kłosińska
po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2023 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
z wniosku Skarbu Państwa – Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie
o orzeczenie przepadku towarów
postanawia:
1. na podstawie art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Vitasa Rimkrevicia kuratora w osobie Agnieszki Nowik, celem reprezentowania jego praw w niniejszym postępowaniu;
2. o ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia w budynku sądowym oraz na stronie internetowej tut. Sądu na okres jednego miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 4/23   26.06.2023r.  (bezterminowo)

„W dniu 27 kwietnia 2023 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie w sprawie VII Ns 4/23 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Edycie Katarzynie Burkowskiej, PESEL 69040712586 zmarłej w dniu 15 października 2014 r. ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Łojewskiej 10/16;
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 259/23   15.06.2023 roku

„W dniu 21 kwietnia 2023 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 27 lutego 2023 r. Piotrze Warchole, nr PESEL 71061409958, zamieszkałym ostatnio przy ulicy Bazyliańskiej 18 m. 9 Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt I Ns 259/23 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek
o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 574/22        21.06.2023 roku

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie złożony został sporządzony przez Krystynę Fujnicką, Krzysztofa Fujnickiego i Marka Fujnickiego wykaz inwentarza spadku po Kazimierzu Fujnickiemu (PESEL 53011402075), zmarłemu w dniu 22 marca 2020 roku, ostatnio stale zamieszkałego przy ul. Czynszowej 6/32, 03-417 Warszawa.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 395/22          dnia 21.06.2023 roku

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie złożony został sporządzony przez Mariusza Górnika wykaz inwentarza spadku po Agnieszce Pardeckiej (PESEL 70040607402), zmarłej w dniu 22 października 2021 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy
ul. Owoców Leśnych 12B/1, 03-257 Warszawa.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć
w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 25/23   04.09.2023r.   (bezterminowo)

„W dniu 9 maja 2023 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 25/23 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Mariuszu Dominiku Kacprzaku, PESEL 84061001990, zmarłym 27 września 2021 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 23/132.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 436/23            19.09.2023 roku

„W dniu 03 marca 2023 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 09 października 2021 r. Janie Antoniewiczu, nr PESEL 54011800252, zamieszkałym ostatnio przy ulicy Odkrytej 51C m. 4 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt I N 436/23 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 150/23  25.09.2023r.  (bezterminowo)

„W dniu 03 marca 2023 roku Bogusław Bujak, złożył wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 06 października 2022 roku Urszuli Stanisławie Bujak (PESEL 46122406500), ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Światowida 63b m.75 Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 150/23 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tutejszego sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 232/23   25.09.2023r.  (bezterminowo)

W dniu 14 kwietnia 2023 r. Tomasz Roguski sporządził wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 29 grudnia 2018 r. Ryszardzie Janie Krzemińskim PESEL 64032715550 ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Stalowej 46/18. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 232/23 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 263/23   25.09.2023r.   (bezterminowo)

W dniu 04 maja 2023r. Magdalena Dziekońska-Szlęzak złożyła wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 19 grudnia 2014r. Januszu Dziekońskim PESEL 45062000890, ostatnio stale zamieszkałe w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 8a/80. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 263/23 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 346/23   25.09.2023r.   (bezterminowo)

W dniu 7 czerwca 2023 r. Waldemar Frankiewicz złożył wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 19 marca 2023 r. Anna Frankiewicz PESEL 65061002334, ostatnio stale zamieszkałe w Warszawie przy ul. Turmoncka 15/149. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 346/23 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 7/23   25.09.2023r.   (bezterminowo )

„W dniu 2 czerwca 2023 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 7/23 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jacku Grzegorzu Bugajskim, PESEL 56012207359, zmarłym dnia 7 lutego 2020 r w Warszawie , ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Święciańskiej 25/26.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt 255/23      dnia 25.09.2023 roku

Sygn. akt I Ns 255/23

POSTANOWIENIE

Dnia 2 czerwca 2023 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: Sędzia Klaudia Kłosińska
po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2023 r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Grzegorza Poźniaka, Mirosława Poźniaka, Danuty Glinieckiej, Szczepana Rasińskiego, Reginy Batko – Wąsikowskiej, Marii Bicz, Andrzeja Listowskiego, Iwony Rakowskiej, Agnieszki Czerniakiewicz, Patrycji Rasińskiej, Anny Rasińskiej, Krystiana Rasińskiego oraz Jakuba Rasińskiego
o sporządzenie spisu inwentarza po Elżbiecie Kubiak
postanawia:
1. sporządzić spis inwentarza po Elżbiecie Kubiak, z domu Rasińskiej, urodzonej
22 marca 1951 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Białołęckiej 244, zmarłej w dniu 6 maja 2022 r. w Siennicy;
2. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza na stronie internetowej tut. Sądu oraz na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni z pouczeniem, że spadkobierca, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 567/22   26.09.2023r.  (bezterminowo)

„W dniu 14 czerwca 2023 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 567/22 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Sławomirze Trześniewskim, PESEL 80100502415, zmarłym 9 kwietnia 2016r w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałemu w Warszawie przy ul. Krzywińskiej 18/3 .
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 375/22   26.09.2023r.  (bezterminowo)

„W dniu 13 czerwca 2023r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 375/22 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Helenie Najbauer z domu Zduniak, zmarłej w dniu 08 czerwca 2000 r., ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul.Majowej 5 m.75. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 535/22        dnia 28.09.2023 roku

ogłoszenie o złożeniu spisu inwentarza spadku po Agnieszce Pardeckiej, nr PESEL 7000607402, zmarłej w dniu 22 października 2021 roku w Warszawie, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałej przy ulicy Owoców Leśnych 12B/1 w Warszawie.

Pouczenie o treści art. 638(1) § 1-3 k.p.c.:
Art. 638(1). KPC
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza lub o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza
§ 1. Ogłoszenia, o których mowa w art. 6363 złożenie wykazu inwentarza w sądzie § 3 i art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 3, zamieszcza się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń sądu spadku.

§ 2. Ogłoszenie zawiera:
1) imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz ostatni adres spadkodawcy;
2) datę śmierci spadkodawcy.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w art. 6363 złożenie wykazu inwentarza w sądzie § 3, poza danymi, o których mowa w § 2, zawiera również pouczenie, że:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2) osoby wskazane w art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 678/22 dnia 28.09.2023 roku

OGŁOSZENIE
o złożeniu spisu inwentarza przedsiębiorstwa w spadku prowadzonego pod firmą :AGD Bąba Centrum Grzegorz Bąba w spadku (REGON:142267859, NIP:526156645, adres głównego miejsca działalności: ul. Aluzyjna 33E w Warszawie), przez zmarłego w dniu 2 lipca 2022 roku w Warszawie Grzegorza Bąbę.
Pouczenie o treści art. 6381 § 1-3 k.p.c.:
Art. 6381. KPC
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza lub o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza
§ 1. Ogłoszenia, o których mowa w art. 6363 złożenie wykazu inwentarza w sądzie § 3 i art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 3, zamieszcza się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń sądu spadku.

§ 2. Ogłoszenie zawiera:
1) imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz ostatni adres spadkodawcy;
2) datę śmierci spadkodawcy.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w art. 6363 złożenie wykazu inwentarza w sądzie § 3, poza danymi, o których mowa w § 2, zawiera również pouczenie, że:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2) osoby wskazane w art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 375/22  02.10.2023r.  (bezterminowo)

„W dniu 13 czerwca 2023r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 375/22 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Helenie Najbauer z domu Zduniak, zmarłej w dniu 08 czerwca 2000 r., ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul.Majowej 5 m.75. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt  VII N 329/22   02.10.2023r.   (bezterminowo)

"W dniu 11 maja 2022 roku Wojciech Jan Roniewicz, działający jako zarządca sukcesyjny prowadzący przedsiębiorstwo w spadku pod firmą „Katarzyna Benecka – Roniewicz Auto-Serwis „Potocka” i AGD w spadku”, NIP: 5691352536, REGON: 013288761 złożył wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 1 stycznia 2022 roku Katarzynie Annie Beneckiej - Roniewicz PESEL 71102407181, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Odkrytej 44B m. 47, która prowadziła działalność gospodarczą „Katarzyna Benecka – Roniewicz Auto-Serwis „Potocka” i AGD w spadku” NIP: 5691352536, REGON: 013288761. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 329/22 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 330/23            dnia 03.10.2023 roku

,, W dniu 21 sierpnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 330/23 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Dawidowi Palecznemu sporządzenie spisu inwentarza spadku po Dariuszu Pielak, zmarłym w dniu 22 listopada 2022 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Suwalskiej 24/28, z pouczeniem, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza..’’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 186/23  08.11.2023r.  (bezterminowo)

„W dniu 11 sierpnia 2023 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 186/23 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Elżbiecie Tańskiej z domu Bugała, córce Romana i Stefani, zmarłej w dniu 09 kwietnia 2023 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul Pomorskiej 7. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 427/22  08.11.2023r.  (bezterminowo)

„W dniu 3 sierpnia 2023 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 427/22 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Stanisławie Zofii Pilarczyk zmarłej w dniu 30 lipca 1990 r. ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 28 m. 9;

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 443/22  08.11.2023r.  (bezterminowo )

"W dniu 14 lipca 2023 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 443/22 wydano postanowienie o nakazaniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawłowi Rowickiemu dokonanie spisu inwentarza po Edwardzie Tacewskim (Pesel 26091703895), urodzonym 17 września 1926 roku w Warszawie, zmarłym 2 września 2022 roku w Warszawie ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Wysockiego 20 m. 44, z pouczeniem, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 533/23           13.11.2023 roku

„W dniu 5 października 2023 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie pod sygnaturą akt I Ns 533/23 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Aleksandrze Janie Jabłońskim, synu Edwarda i Barbary, nr PESEL 69072005830, zmarłym w dniu 17 sierpnia 2022 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie, przy ulicy Turmonckiej 15 m. 158.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 88/21, dnia 13.11.2023 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie Wydział II Cywilny pod sygnaturą akt II Ns 88/21 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Jana Dariusza Waś, Ewy Grabowskiej z udziałem m.st. Warszawy o ustanowienie drogi koniecznej, projektowany przebieg służebności drogi koniecznej przebiega między innymi przez działkę nr 2/2 z obrębu 4-05-12 o pow. 0,0009 ha położonej w Warszawie (pochodzi ona z dawnej osady tabelowej Nr 8 wsi Michałówek dz. 7 hip. 1779 dz. 59 cz. dla której nie jest prowadzona księga wieczysta)
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd ustanowi drogę konieczną w projektowanym przebiegu.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt  I Ns 383/23, dnia 31.07.2023 r. 

Sygn. akt I Ns 383/23

                                                          POSTANOWIENIE

                                                                                                      Dnia 31 lipca 2023 r.


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: Sędzia Klaudia Kłosińska
po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2023 r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Roberta Zawardzina
z udziałem Adama Zawardzina
o sporządzenie spisu inwentarza
postanawia:
1. sporządzić spis inwentarza po Tadeuszu Zawardzinie, synu Henryka i Janiny, urodzonym 12.09.1950 r. w Miłkowie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Czynszowej 6 lok. 16/17, zmarłym w dniu 25.03.2022 r. w Warszawie;
2. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza na stronie internetowej tut. Sądu oraz na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni z pouczeniem, że spadkobierca, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 118/23,    dnia 08.12.2023 roku

Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Jana Łątka (nr PESEL: 48032911017) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 387/23,  dnia 08.12.2023 roku

,, W dniu 31 października 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 387/23 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Markowi Bidzińskiemu sporządzenie spisu inwentarza spadku po Teresie Winek, zmarłej w dniu 4 czerwca 2021 roku w Warszawie, nr PESEL: 40040106966, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kijowskiej 11/302. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’
------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 542/23,  dnia 08.12.2023 roku

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, w sprawie toczącej się pod sygnaturą I Ns 542/23 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Wojciechu Świderskim, zmarłym w dniu 24 sierpnia 2022 r., PESEL 60022108412, mającym ostatnie miejsce stałego pobytu w Warszawie przy ul. Orłowskiej 1 m. 16. Poucza się, że wszystkie osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”’
----------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 185/23   08.12.2023r.   (bezterminowo)

„W dniu 31 sierpnia 2023 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 185/23 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Mirosławie Kołakowskiej, PESEL 50052710642 zmarłej w dniu 12 stycznia 2023 r. ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Szymona Askenazego 6/12. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. atk I Ns 516/23      05.01.2024 roku

„W dniu 19 listopada 2023 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie pod sygnaturą akt I Ns 516/23 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Leszku Tomaszu Korolu, synu Wacława i Krystyny, nr PESEL 56041705813, zmarłym w dniu 2 stycznia 2023 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie, przy ulicy Barkocińskiej 4/35.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”.
------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 510/23    08.01.2024 roku

„W dniu 20 listopada 2023 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie pod sygnaturą akt I Ns 510/23 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Krzysztofie Pawle Kitlu (Kitel), synu Zygmunta i Renaty, numer PESEL 81011015038, zmarłym w dniu 4 kwietnia 2022 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie, przy ulicy Piotra Skargi 63/86.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 509/23      10.01.2023 roku

„W dniu 20 listopada 2023 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie pod sygnaturą akt I Ns 509/23 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janie Walentym Lutomskim, synu Stanisława i Wiktorii, numer PESEL 37012000876, zmarłym w dniu 30 grudnia 2016 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie, przy ulicy Myśliborskiej 18/3;
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 547/23     10.01.2024 roku

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, w sprawie toczącej się pod sygnaturą I Ns 547/23 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Henryku Pawłowskim, zmarłym w dniu 27 kwietnia 2023 roku w Warszawie, numer PESEL 37121601577, mającym ostatnie miejsce stałego pobytu w Warszawie przy ulicy Aluzyjnej 25e/1014.
Poucza się, że wszystkie osoby, które uprawdopodobnią, że są: spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
--------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 223/23   19.01.2024r.  (bezterminowo)

W dniu 3 marca 2023r. Flora Ewa Antoniewicz-Parcheta złożyła wykaz inwentarza po zmarłym w dniu Janie Pawle Antoniewiczu PESEL 54011800252, ostatnio stale zamieszkałe w Warszawie przy ul. Odkryta 51C/4. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 263/23 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt  VII N 513/23  19.01.2024r.   (bezterminowo)

„W dniu 07 września 2023 roku Natalia Piotrowska, złożyła wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 04 lutego 2021 roku Arturze Piotrowskim (PESEL 75122200739), ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 122E/2. Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 513/23 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tutejszego sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt  VII N 498/23   19.01.2024r.   (bezterminowo)

„W dniu 14 lipca 2023 roku Małgorzata Garbowicz złożyła wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 20 grudnia 2020 roku Krystynie Zbiejczyk (PESEL 47011512548), ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Krasiczyńskiej 3 m. 119. Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 498/23 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tutejszego sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt   VII N 430/23   19.01.2024r.  (bezterminowo)

„W dniu 27 czerwca 2023 roku ewa Magdalena Kołaczyńska złożyła wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 15 stycznia 2019 roku Franciszku Stanisławie Jankowskim PESEL 53101009953, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Mokra 2 m. 51. Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 430/23 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tutejszego sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie
I Wydział Cywilny
Sygn. akt I Ns 490/23

ZARZĄDZENIE
O USTANOWIENIU KURATORA DLA OSOBY NIEZNANEJ Z MIEJSCA POBYTU

1. Na podstawie art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ustanawiam dla nieznanej z miejsca pobytu Celiny Dębowskiej, ostatnio zamieszkałej w Sulbinach, kuratora w osobie Krzysztofa Bagińskiego, pracownika tutejszego Sądu, do zastępowania nieobecnej w postępowaniu o zasiedzenie nieruchomości;
2. O ustanowieniu kuratora proszę dokonać ogłoszeń na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, a także w Urzędzie Gminy Garwolin – na okres jednego miesiąca;
3. Odpis zarządzenia proszę doręczyć:
a) pełnomocnikowi wnioskodawczyni,
b) kuratorowi (wraz z odpisem wniosku),
c) uczestnikom;
4. Akta proszę przedstawić po upływie miesiąca (wraz z zawiadomieniem o dokonanym ogłoszeniu).
----------------------------------------------------------------------------------------------

Syg. akt II Ns 835/23

„W dniu 13 grudnia 2023 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 835/23 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marii Dorocie Szlązkiewicz, posiadającej numer PESEL 55012402306, córce Janusza i Haliny, zmarłej w dniu 10.06.2022 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Kartograficznej 58C/5.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 540/23       

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 540/23 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Miasta Stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Balkonowej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna numer 38/3 z obrębu 4-08-20, o powierzchni 638 m2. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 43/22  31.01.2024r.  (bezterminowo)

„W dniu 17 listopada 2023r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 43/22 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Franciszku Goworek s. Jana i Anieli, zmarłym w dniu 9 maja 1946r., ostatnio stale zamieszkałemu w Warszawie przy ul. Konopackiej 20 m. 34. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 572/23 01.02.2024 roku

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, w sprawie toczącej się pod sygnaturą I Ns 572/23 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Marku Marianie Jakubowskim, zmarłym w dniu 14 maja 2022 roku w Warszawie, numer PESEL 62031707655, mającym ostatnie miejsce stałego pobytu w Warszawie przy ulicy Młodzieńczej 35/1.
Poucza się, że wszystkie osoby, które uprawdopodobnią, że są: spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
---------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 838/23 

„Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 4 stycznia 2024 roku, w sprawie sygn. akt II Ns 838/23 nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawłowi Przygódzkiemu sporządzenie spisu inwentarza spadku po Magdalenie Pawelec (PESEL 75010500745), zmarłej w dniu 26 października 2023 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Kowalczyka 5/138 w Warszawie. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami albo wykonawcami testamentu, tymczasowymi przedstawicielami lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 77/21    06.02.2024 roku


,, W dniu 27 grudnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 77/21 wydał postanowienie o nakazaniu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Grzegorzu Roemer, synu Jakuba i Danuty, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Karola Darwina 18 m. 48, zmarłym w dniu 06 listopada 2018 r. w Warszawie. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 429/21       06.02.2024 roku

,, W dniu 27 grudnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 429/21 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Mariuszowi Peplińskiemu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Pawle Jendernaliku, zmarłym w dniu 24 marca 2020 roku w Warszawie, nr PESEL: 72061907873, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Lnianej 1. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’
--------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 320/23   08.02.2024r.   (bezterminowo)

„W dniu 08 grudnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 320/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Elżbiecie Izabeli Gołaszewskiej, córce Kazimierza i Klary, zmarłej w dniu 15 września 2022 roku w Warszawie ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Suwalskiej 6/30.

W sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W/w osoby mogą również zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 447/22  08.02.2024r.   (bezterminowo)

„W dniu 07 grudnia 2023 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 447/22 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Agnieszce Aleksandrze Ostrowskiej, nr PESEL 76112602988, zmarłej w dniu 28 listopada 2021 roku w Warszawie ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Wysockiego 16 lok. 167. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sygn. akt I Ns 192/21

                                                P O S T A N O W I E N I E

                                                                                                     Dnia 29 grudnia 2023 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: Sędzia Malwina Fortuńska
po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2023 r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Mariusza Szpotowicza
o ustanowienie kuratora spadku
postanawia:
1. ustanowić adw. Andrzeja Macieja Bednarczyka kuratorem spadku po Piotrze Wysockim, synu Pawła i Ewy, zmarłym w dniu 03 lutego 1914 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Płochocińskiej (dawna Wólka Żerań);
2. polecić kuratorowi spadku składanie sprawozdań co sześć miesięcy, w terminie do dnia 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku, począwszy od roku 2024 r.;
3. sporządzić spis inwentarza po Piotrze Wysockim, synu Pawła i Ewy, zmarłym w dniu 03 lutego 1914 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Płochocińskiej (dawna Wólka Żerań);
4. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza na stronie internetowej tut. Sądu oraz na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni z pouczeniem, że spadkobierca, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 411/23   29.02.2024r.  (bezterminowo)

W dniu 08 grudnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 411/23 wydal postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym Marcinie Janie Popiołek w dniu 13 października 2022 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie
W sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W/w osoby mogą również zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 439/22   29.02.2024r.   (bezterminowo)

„W dniu 07 grudnia 2023 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 439/22 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Jolancie Bryszewskiej, nr PESEL 40052700022, zmarłej w dniu 30 maja 2021 roku w Warszawie ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Inżynierskiej 9 m. 40. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 398/23  29.02.2024r.   (bezterminowo)

W dniu 19 czerwca 2023r. Joanna Anna Łabęcka jako zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa wpisanego do CEIDG prowadzonego pod firmą Artur Łabęcki NIP:5221948042 ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej pod adresem Karola Darwina 9A M 25 wchodzącego w skład spadku po Arturze Robercie Łabęckim zmarłym dnia 12 kwietnia 2023 r. w Warszawie złożyła wykaz inwentarza przedsiębiorstwa. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 398/23 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 656/23        05.03.2024 roku

,, W dniu 19 stycznia 2024 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 656/23 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawłowi Przygódzkiemu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Tomaszu Robercie Sawickim-Łuczak, zmarłym w dniu 05 lipca 2016 r., mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ul. Żuromińskiej 9/20. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’
--------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 82/22      dnia 07.03.2024 roku

,, W dniu 15 stycznia 2024 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygn. akt I Ns 82/22 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie sporządzenia spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Józefie Oleksiaku, zmarłym w dniu 26 lipca 2008 roku w Warszawie, PESEL nr 49052305473, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Stalowej 46. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sygn. akt II Ns 812/23 dn. 26/02/2024 r.  3 msc

  „W dniu 26 lutego 2024 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, pod sygnaturą akt II Ns 812/23 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Mirosławie Godlewskim, (synu Stefana i Zofii z domu Rosińskiej), posiadającym numer PESEL 69041308238, zmarłym w dniu 18 października 2023 roku w miejscowości Góra Kalwaria, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Żeglugi Wiślanej 5 lok. 7, 03-043 Warszawa. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Syg. akt II Ns 762/23 dn. 26/02/2024 r. 3 msc


„W dniu 26 lutego 2024 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 762/23 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Robercie Adamie Gawron, posiadającym numer PESEL 68121802996, synu Kazimierza i Jadwigi, zmarłym w dniu 13 października 2022 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ulicy św. Wincentego 114 lok. 261.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I 585/22            dnia 24.04.2024 roku


,, W dniu 21 marca 2024 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 585/22 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Dominikowi Daniłowiczowi sporządzenia spisu inwentarza spadku po Mieczysławie Szyszka, zmarłym w dniu 20 sierpnia 2021 r., mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ul. Skoczylasa 10/12 m 30. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’
---------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt: II Ns 793/23, dn. 25/04/2024r.

„Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2024 roku, w sprawie sygn. akt II Ns 793/23 zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Ewie Jolancie Pietrzak z domu Byczkowska, PESEL 56050907903, zmarłej w dniu 6 maja 2021 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Ząbkowskiej 3 m. 5 w Warszawie.
Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami albo wykonawcami testamentu, tymczasowymi przedstawicielami lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sygn. akt I Ns 142/23         dnia 08.05.2024 roku


„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 142/23, toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, w dzielnicy Białołęką, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 102, pow. 0,1492 ha z obrębu 4-04-09, dla której prowadzona była w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie księga dawna „Dobra Folwark Dąbrówka cz. dz. 104, cz. dz. 106". Posiadaczem opisanej nieruchomości jest Witold Gierek, syn Ignacego i Genowefy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości".
------------------------------------------------------------------------------------------------

sygn. akt I Ns 170/24        dnia 08.05.2024 roku

„W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie pod sygnaturą akt I Ns 170/24 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Robercie Pawle Cichockim, synu Tadeusza i Bogusławy, urodzonym w dniu 06 kwietnia 1989 r. w Warszawie, zmarłym w dniu 07 grudnia 2023 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie, przy ulicy Ponarskiej 6A/3.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 214/24         20.05.2024 roku

„W dniu 19 lutego 2024 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 7 lutego 2017 r. Mieczysławie Kuczkowskim, nr PESEL 59031513735, zamieszkałym ostatnio przy ulicy Wileńskiej 43 m. 29 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt I Ns 214/24 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
----------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 604/20        21.05.2024 roku

„w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 604/20, toczy się postępowanie o ustanowienie służebności drogi przez działkę ewidencyjną nr 2 z obrębu 4-16-23 położonej w Warszawie przy ul. Kroczewskiej, która stanowi grunt niehipotekowany pozostający we władaniu Prezydenta m.st. Warszawy; Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o ustanowienie służebności drogi”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

II N 138/24 21/05/2024 r. 

„W sprawie o sygn. akt II N 138/24 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został złożony wykaz inwentarza po Tadeuszu Bronisławie Styś, numer PESEL: 55100109559, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Dąbrowszczaków 6 m. 25, zmarłym w dniu 9 listopada 2021 r. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 165/24  23/05/2024 r.   3 msc

„Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 26 marca 2024 roku, w sprawie sygn. akt II Ns 165/24 nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Michałowi Kołodziejskiemu sporządzenie spisu inwentarza spadku po Januszu Marku Marczewskim (PESEL 48112203476), zmarłemu w dniu 21 września 2019 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kamińskiego 20A/8, 03-130 Warszawa. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami albo wykonawcami testamentu, tymczasowymi przedstawicielami lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns  616/23      28.05.2024 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 616/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie zezwolił Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6 262,61 zł (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt jeden groszy) tytułem zabezpieczenia środków należnych Monice Skotarczak jako uczestniczce pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego przez „RUCH” S.A. z siedziba w Warszawie w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Pogodna przyszłość” zarządzanego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie; wzywa się Monikę Skotarczak do odebrania przedmiotu depozytu”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 37/24   dnia 29.05.2024 roku

„Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 37/24 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie o likwidację niepodjętego depozytu. Sąd wzywa Luciano Savino, obywatela Republiki Włoskiej, ur. 8 lipca 1976 roku w Mediolanie we Włoszech, syna Salvatore, do zgłoszenia się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie w terminie
2 tygodni od ukazania się obwieszczenia, gdyż w przeciwnym razie zostanie ustanowiony kurator oraz zostanie stwierdzona likwidacja niepodjętego depozytu”;
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Co 1556/19   dnia 04.06.2024 roku

Sygn. akt I Co 1556/19

POSTANOWIENIE
                                                                                  Dnia 8 maja 2024 roku.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny
w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia Paweł Janaszek
po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2024 roku na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Książkowej 9 D w Warszawie
z udziałem dłużniczki Joanny Barańskiej
prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawła Rowickiego pod sygn. akt Km 356/22
w przedmiocie wniosku pełnomocnika wierzyciela o ustanowienie kuratora dla dłużniczki Joanny Barańskiej
postanawia:

I. M podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużniczki Joanny Barańskiej kuratora w osobie adwokat Katarzynę Annę Bukowską celem reprezentowania praw dłużniczki w sprawie egzekucyjnej prowadzonej z wniosku wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Książkowej 9 D w Warszawie przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawła Rowickiego pod sygn. akt Km 356/22;
II. ogłosić publicznie o ustanowienie kuratora dla dłużniczki Joanny Barańskiej przez wywieszenie na okres 30 dni odpisów niniejszego postanowienia w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, lokalu siedziby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Białołęka, oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
---------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 164/21
ZARZĄDZENIE

Dnia 15 maja 2024 r.
Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego
Karolina Ilkowska
po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2024 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Wojciecha Józefa Jankowskiego
z udziałem Anity Katarzyny Jankowskiej
o stwierdzenie nabycia spadku
w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki
zarządza:
1) ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Anity Katarzyny Jankowskiej kuratora w osobie Krzysztofa Bagińskiego – pracownika Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie celem reprezentowania jej praw w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku;
2) o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynkach: sądowym, Urzędu Dzielnicy Warszawa Włochy jak również na stronie internetowej tut. Sądu na okres jednego miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------


Sygn. akt I Co 509/20

POSTANOWIENIE
Dnia 22 maja 2024 roku.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny
w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia Paweł Janaszek
po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2024 roku na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Ultimo Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności
z udziałem dłużniczki Marzeny Budziński i dłużnika Dariusza Krzysztofa Budzińskiego
prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawła Klopś pod sygn. akt Km 865/20
w przedmiocie wniosku pełnomocnika wierzyciela o ustanowienie kuratora dla dłużniczki Marzeny Budziński
postanawia:

I. na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużniczki Marzeny Budziński kuratora
w osobie adwokat Katarzyny Anny Bukowskiej celem reprezentowania praw dłużniczki w sprawie egzekucyjnej prowadzonej z wniosku wierzyciela wierzyciela Ultimo Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawła Klopś pod sygn. akt Km 865/20;
II. ogłosić publicznie o ustanowienie kuratora dla dłużniczki Marzeny Budziński przez wywieszenie na okres 30 dni odpisów niniejszego postanowienia w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, lokalu siedziby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Białołęka, lokalu siedziby Urzędu Gminy Żabia Wola, oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sygn. akt I Co 711/21

POSTANOWIENIE
Dnia 22 maja 2024 roku.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny
w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia Paweł Janaszek
po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2024 roku na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Ultimo Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności
z udziałem dłużniczki Marzeny Budziński i dłużnika Dariusza Krzysztofa Budzińskiego
prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawła Klopś pod sygn. akt Km 865/20
w przedmiocie wniosku pełnomocnika wierzyciela o ustanowienie kuratora dla dłużnika Dariusza Krzysztofa Budzińskiego
postanawia:

I. na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Dariusza Krzysztofa Budzińskiego kuratora w osobie adwokat Katarzyny Anny Bukowskiej celem reprezentowania praw dłużnika w sprawie egzekucyjnej prowadzonej z wniosku wierzyciela wierzyciela Ultimo Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawła Klopś pod sygn. akt Km 865/20;
II. ogłosić publicznie o ustanowienie kuratora dla dłużnika Dariusza Krzysztofa Budzińskiego przez wywieszenie na okres 30 dni odpisów niniejszego postanowienia w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, lokalu siedziby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Białołęka, lokalu siedziby Urzędu Gminy Żabia Wola oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
-----------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 389/23   24.06.2024r.   (bezterminowo)

„W dniu 6 czerwca 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 389/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Januszu Andrzeju Dziekońskim, synu Czesława i Janiny, zmarłym w dniu 19 grudnia 2014 roku w Warszawie ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 8a/80 w Warszawie. W sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W/w osoby mogą również zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Paulina Szczęsna
Informację opublikował: Monika Olczak
Czas wytworzenia informacji: 24.06.2024
Dokument oglądany razy: 15 248
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności